SOCIAL WORKER : DEURGANGSHUIS CARLRTONVILLE

Permanent

Senior position Carletonville, Gauteng

Closing Date ; 18 November 2021

Ref SAVFMKWC/211015

INTRODUCTION;


MINIMUM VEREISTES / MINIMUM REQUIREMENTS:


Graad in Maatskaplikewerk / Degree in Social Work;

Registrasie by die SARMW / Registration with SACSSP;
SAPD klaring / SAPS Clearance;

Klaring in terme van die Kinderbeskermings Register / Clearance in terms of the
Child Protection Register;

Goeie kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels / Good communication skills in Afrikaans and English

Goeie menseverhoudings / Good interpersonal relationships;

Kode 08 bestuurslisensie / Code 08 driver’s license;

Ondervinding in Statutêre werk / gemeenskapsontwikkeling / Experienced in

Statutory work / community development;

Goeie gesondheid / Good health;

Vermoë om in ‘n span en onafhanklik te werk / Ability to work in a team as well as independently.

PLIGTE / DUTIES:

Gevallewerk, groepwerk, ontwikkelingsprojekte, / Case work, group work, developmental groups/projects;

Vaardigheidsontwikkeling / Skills development

Werwing, opleiding, benutting van vrywilligers / Recruit, train, utilize volunteers;

Uitvoer van doelwitte van besigheidsplan / Implementation of objectives of business plan;

Bemarking, netwerk, fondsinsameling en finansiële bestuur van kantoor / Marketing, networking, fundraising and financial management of the office
Bestuur van die maatskaplike werk kantoor en maatskaplike hulpwerker /management of the social work office and social auxiliary worker

SALARIS / SALARY: Volgens SAVF salarisskale / According to SAVF salary scales

DIENSAANVAARDING / STARTING DATE: Gou as moontlik / As soon as possible

SLUITINGSDATUM / CLOSING DATE: 26 Oktober 2021/ 26 October 2021

Desired Skills:

Desired Work Experience:

2 to 5 years
Desired Qualification Level & Accreditations:
Grade 12 / Matric
South African Council for Social Service Professions

About The Employer:

Die Suid Afrikaanse Vroue Federasie, het die volgende pos beskikbaar:

The SAVF has the following postion available:

Aansoeke van persone wat oor toepaslike kwalifikasies en ondervinding beskik, word vir die genoemde betrekking ingewag.

Applications from people that qualify are awaited for the mentioned post.

The SAVF renders welfare and welfare related services. This includes services with regard to:

 • Child and youth care, statutory work, foster care and care in children’s homes.
 • Developmental programmes, job creation and life enhancement programmes.
 • Support to individuals and families: combating poverty.
 • Support the aged and disabled persons
  FAMNET:
 • family information and -support network for effective parenting and strong, healthy families. We care for families
 • YOU CAN MAKE A DIFFERENCE!
 • SUPPORT US!
  VISION:
 • SAVF is a carrier of hope for people with social need
  MISSION:

 • As a national welfare organisation to render social services to individuals and families within the community in order to empower them to improve quality of life.
  Employer & Job Benefits:
  Adequate leave
  Adequate sick leave
  Service bonus
  Pension or Provident fund
 • How to Apply

https://www.careerjunction.co.za/social-worker-at-savf-deurgangshuis-carletonville-job-2434148.aspx

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*